De Bijbel schrijft over funderingen

Oude informatie over funderingsproblemen vonden wij in het Nieuwe Testament Lucas 6:47-49 (statenvertaling):
"Een iegelijk, die tot Mij komt en Mijne woorden hoort en dezelve doet, Ik zal u toonen, wien hij gelijk is.
Hij is gelijk een mensch, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en legde het fundament op een steenrots; als nu de hooge vloed kwam, zoo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen; want het was op de steenrots gegrond.
Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mensch, die een huis bouwde op de aarde zonder fundament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van dat huis was groot."


Maar de bijbel schrijft meer over diverse aspecten van funderingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld de ondergrond en het funderingsmateriaal. Maar ook funderingsspecialisten zijn er destijds waarschijnlijk ook geweest.

De ondergrond van de fundering komt aan bod in Matheüs 7:24-27:
"Een iegelijk dan, die deze Mijne woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op eene steenrots gebouwd heeft;
en er is slagregen nedergevallen en de waterstroomen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen; en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.
En een iegelijk, die deze Mijne woorden hoort en dezelve niet doet, zal bij eenen dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft;
en de slagregen is nedergevallen, en de waterstroomen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen dat huis aangeslagen; en het is gevallen, en zijn val was groot."


Ook het belang van een goede materiaalkeuze werd reeds vroeg ingezien. In Het eerste boek der Koningen 5:17:
"Als nu de koning het gebood, zoo voerden zij groote steenen toe, kostelijke steenen, gehouwen steenen, om den grond van dat huis te leggen."

Daarnaast krijgen wij de indruk, dat er destijds reeds funderingsspecialisten waren. De eerste brief van den apostel Paulus aan de Corinthiërs 3:10:
"Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwt."

naar de vorige pagina