Vaak gestelde vragen inzake funderen van serres en aanbouwtjes, met antwoorden:

 1. Wat kost een paal?

  Antwoord:
  Voor een prijsopgave zijn gegevens benodigd als in het offerte-aanvraagformulier omschreven. Een indruk van de orde van grootte van de kosten kunnen wij u wel geven. Exclusief B.T.W.:

  • aanvoerkosten EURO 400 - 1.000 (incidenteel hoger, nl. bij grote paaldiameter)
  • prijs per meter paal: afhankelijk van diameter, type paal, lengte, werkruimte, bodemgesteldheid EURO 30 per meter tot EURO 80 per meter (incidenteel hoger, nl. bij grote paaldiameter)

 2. Wat kosten de palen voor een serre, aanbouw, terras of tuinmuur?

  Antwoord:
  Om een offerte te maken, zijn er gegevens nodig. Bijvoorbeeld moet bekend zijn hoeveel palen er nodig zijn, maar bijvoorbeeld ook de diameter en lengte van de palen en de bodemgesteldheid. Hoe dit allemaal geregeld kan worden staat bescheven op onze pagina HEIEN BIJ JE VERBOUWING.

 3. Wat kosten 4 boorpalen met een lengte van 4 meter? Genoemd aantal en lengte zijn als voorbeeld genoemd. De vraag betreft steeds een klein aantal palen voor een woninguitbreiding.

  Antwoord:
  Indien de boorpalen kwalitatief en goed volgens de huidige stand van de techniek gemaakt moeten worden, dan is dat voor een woninguitbreiding over het algemeen te kostbaar. Alleen een gat in de grond boren en vullen met beton, levert een kwalitatief onvoldoende en onbetrouwbaar resultaat op. In vrijwel alle gevallen wordt een stalen buispaal toegepast in plaats van een boorpaal.

 4. Moet het werk trillingvrij uitgevoerd worden?

  Antwoord:
  Deze beslissing moet genomen worden door de ontwerper van de constructie. Bij kleine woninguitbreidingen gaat het steeds om lichte belastingen en derhalve slanke stalen buispalen. Dat gaat met geringe trillingen gepaard. De kosten voor trillingvrij ingedreven palen liggen veelal tweemaal zo hoog als de kosten voor stalen buispalen. Voor een woninguitbreiding wordt bijna nooit gekozen voor trillingvrij werken.

 5. Hoe komt het dat de palen zo kostbaar zijn?

  Antwoord:
  Er zijn gevallen, dat de hoge kosten onvermijdelijk zijn ten gevolge van een combinatie van kostenfactoren, zoals bijvoorbeeld: moeilijke bereikbaarheid, of zeer lange palen (b.v. 20-35 m lang). Meestal komen hoge kosten echter onnodig voort uit bijvoorbeeld:

  • geen paalberekening maken ("neem maar 30 cm diameter")
  • onvoldoende exact rekenen ("neem maar palen van 10 ton")
  • de eis van trillingvrij werken (hetgeen vaak gevraagd wordt, maar meestal niet nodig is)
  • de eis van een onnodig diep inheiniveau, hetgeen voor het funderings- bedrijf hogere kosten veroorzaakt, en dus een hogere prijs met zich mee- brengt
  • een te groot aantal palen

  Walinco kan voor u (niet kosteloos) het ontwerp analyseren en optimaliseren, mits voldoende gegevens beschikbaar gesteld worden (tekeningen, grond- onderzoek).

 6. Bij het heien van de palen wordt toch de weerstand van de grond (tellen van het aantal klappen per 25 cm) bijgehouden? Dan blijkt toch of de weerstand van de grond voldoende is?

  Antwoord:
  Walinco is voortdurend bezig met het herstellen van funderingen die in het verleden op die manier (niet goed) gemaakt zijn. Het bijhouden van het aantal klappen per 25 cm ("de kalendering") is niet voldoende. Er is altijd een grondonderzoek vereist. Anders is er geen zekerheid dat de palen voldoende draagkracht bezitten.

 7. Pulsen of heien?

  Antwoord:
  Voorheen (tot ca. 1970) werden veel palen voor het onderhavige type werken gepulst. Pulsen wil zeggen: een buis, die van onderen open is, door grond onder uit de paal te scheppen, op diepte drukken. Deze werkwijze is zeer arbeidsintensief en tegenwoordig dus kostbaar. Bovendien komt er grond vrij die wellicht vervuild is, en dus alleen met hoge kosten afgevoerd kan worden. Ondank het feit, dat pulsen vrijwel trillingvrij gebeurt, wordt het voor de onderhavige gevallen zelden of nooit meer toegepast. Terwijl tegenwoordig steeds stalen buispalen worden toegepast (ingedreven met een valblok, niet met een puls) wordt toch nog steeds gesproken over "pulsen". Dientengevolge wordt met "pulsen" in het huidige taalgebruik vrijwel altijd bedoeld "het heien van een stalen buispaal".

 8. Kan ik, door zelf mee te werken, besparen op de kosten van de palen?

  Antwoord:
  Ja dat kan. Indien u dat wenst, kunt u zelf de beton in de palen storten. Meestal leveren wij dan de wapening bij, die u zelf in de beton kunt plaatsen. Omdat wij de beton veelal pas de volgende dag in de palen kunnen storten (bijvoorbeeld doordat de betoncentrale niet op het juiste tijdstip kan leveren), zijn wij naar verhouding veel reiskosten en reistijd kwijt. Indien u zelf de beton koopt en stort, geven wij in sommige gevallen een aanzienlijke korting.

 9. Wat is een buissegmentpaal? Wat is een betonsegmentpaal?

  Antwoord:
  Met "buissegmentpaal" wordt soms een stalen buispaal bedoeld zoals beschreven is in deze handleiding. Maar meestal wordt met een "buissegmentpaal" een paal bedoeld, die wordt opgebouwd met vooraf met beton gevulde stalen buizen. Een "betonsegmentpaal" is een paal die opgebouwd wordt met betonelementen. Beide palen worden ingedreven met een heiblok dat op de bovenkant van de paal valt. De nadelen van deze paaltypen zijn:

  • Meestal hogere aanvoerkosten van de machine.
  • Meestal is een grotere machine nodig.
  • Meestal veroorzaakt deze paal iets meer heitrillingen.
  • De paalconstructie is iets minder solide, omdat de elementen niet zo stevig aan elkaar gelast zijn als bij een stalen buispaal, en omdat de beton niet in het geheel gestort is.

  Voor grotere hoeveelheden (meer dan 60 meter paal) liggen de kosten van deze palen (mits dit paaltype ter plaatse uitvoerbaar is) soms iets lager. Voor kleinere hoeveelheden (zoals voor woninguitbreidingen meestal het geval is) is het prijsverschil over het algemeen gering, en dient om redenen van kwaliteit en/of heitrillingen en/of schade-risico meestal gekozen te worden voor een stalen buispaal.

 10. Kan ik de beton van de funderingsbalken storten direct aansluitend aan het storten van de beton in de palen?

  Antwoord:
  Dit wordt in het algemeen afgeraden. Er dient een halve dag gewacht te worden na het storten van de palen.

hoofd-pagina