EUROPEAN FEDERATION OF FOUNDATION CONTRACTORS

 

NAAM BEDRIJF: ……………………………………………..

WERK: …………………………………………....…………..

OFFERTE REF: ……………………………………………..

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR FUNDERINGSWERKEN


Voor de toepassing van deze voorwaarden gelden de volgende definities:

Het funderingsbedrijf:   De aannemer van heiwerken, diepwanden, grondverbeterin gen en alle andere (specialistische) funderingswerken

Klant: De opdrachtgever of hoofdaannemer die het funderingsbedrijf opdracht geeft.

 

De volgende voorzieningen en faciliteiten (inclusief extra werktijd indien gewenst) zullen te allen tijde door de klant beschikbaar worden gesteld en onderhouden voor de duur van en met betrekking tot het funderingswerk, zonder kosten voor het funderingsbedrijf en op zo'n wijze dat de regelmatige voortgang van het werk van het funderingsbedrijf niet wordt onderbroken of nadelig beÔnvloed.

In het geval dat zulke faciliteiten niet tot volle tevredenheid van het funderingsbedrijf worden verschaft behoudt het funderingsbedrijf zich het recht voor om zelf de voorzieningen te verzorgen en de klant de kosten in rekening te brengen, inclusief die van daaruit voortvloeiende stagnaties.

De klant is verantwoordelijk voor:

1. Berichtgeving. Alle berichtgeving over en voor het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen en maatregelen, inclusief maar niet beperkt tot het recht van overpad, erfdienstbaarheid, eigendom, servituut van doorgang of toegang.

2. Heffingen en betalingen. Betalingen van alle heffingen en tarieven die eventueel betaald moeten worden voor het gebruik van het terrein of de uitvoering van de funderingswerkzaamheden.

3. Bescherming. Bescherming van het werk indien dat wordt overgenomen door andere ondernemingen of aannemers of indien het funderingsbedrijf de bouwplaats verlaten heeft.

4. Bewaking. Beveiligingsmaatregelen om de bouwplaats en het funderingswerk te bewaken, inclusief bijv. de kantoren, machines, apparatuur en materialen.

5. Schuttingen en omheiningen. Het aanbrengen en onderhouden van hekwerken, schuttingen, geluids- en spatschermen, noodzakelijke waarschuwingsborden e.d. noodzakelijk om het werk, de bouwplaats, het materieel, het materiaal, het personeel, het eigendom van derden en het publiek te beschermen.

6. Werkruimte. Het verschaffen van voldoende ruimte rond de plaats van de werkzaamheden van het funderingsbedrijf en zijn materieel inclusief voldoende ruimte voor de bescherming van belendende werkzaamheden en het eigendom van derden. De minimale vrije ruimte moet worden overeengekomen.

7. Werkterrein/platform. Vrije toegang tot een goed voorbereide werkplek, die een voldoende draagkrachtige, droge, harde weer- en windbestendige ondergrond moet hebben. Er moet gezorgd worden voor een geschikte bouwplaats, de mogelijkheid materialen op te slaan waar dat nodig is; dit alles voorbereid en onderhouden op een wijze die het veilig werken met mobiel materieel en apparatuur en het transport mogelijk maakt. Er moet voldoende aandacht worden gegeven aan het gewicht van het materieel en apparatuur.

8. Toegangswegen. Aanleggen en onderhouden van geschikte toegangsmogelijkheden vanaf de openbare weg naar het werkterrein, de werkplatforms en het opslagterrein. Het voorzien in een weer- en windbestendige ondergrond tussen werkterrein, de werkplatforms en het opslagterrein teneinde het veilig functioneren van het mobiele materieel de apparatuur en het transport te garanderen.De hellingen mogen niet steiler zijn dan 1 op 10.

9. Oppervlaktewater en grondwater. Het wegpompen van water en de drainage die vereist is om de bouwput vrij te houden van oppervlaktewater en van water en boorspoeling die vrij komt bij de funderingswerkzaamheden.

10. Kantoorruimte en opslag. Het ter beschikking stellen en aansluitend het verwijderen, indien noodzakelijk, van geschikte, stevige, droge en redelijk waterpas zijnde werkterreinen, aangelegd en onderhouden zodanig dat het materieel veilig kan worden opgebouwd en kan functioneren.    Op een geschikte locatie ingerichte terreinen voor de opslag van het materieel, de apparatuur en materialen voor de kantoren, opslagloodsen en voor de fabricage van wapeningen, verbindingsstukken etc. Alles aangelegd en onderhouden, zoals ook van toepassing voor de toegangswegen.

11. Gevaarlijke stoffen. Een voorziening voor het opslaan van brandstof, gasflessen, explosieven, ontvlambare en andere gevaarlijke stoffen zoals vereist wordt voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunning.

12. Telefoonvoorziening. Verschaffen van telefoon- en fax-aansluitingen op het werk.

13. Veiligheid en gezondheid. Ter beschikking stellen van veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten ten einde te voldoen aan de wetten of verordeningen, of aan bevelen of reglementen uitgevaardigd door een autoriteit, die zeggenschap heeft over het werk van het funderingsbedrijf.

14. Reddingsmiddelen. Permanent ter beschikking stellen en onderhouden van geŽigende en efficiŽnte reddingsmiddelen, inclusief reddingsboten en stuurlui waar vereist.

15. Tijdelijke verlichting. Geschikte algemene verlichting en directe verlichting van de bouwplaats om veilig werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk te maken en de uitvoering van het werk van het funderingsbedrijf te vergemakkelijken.

16. Watervoorziening. Op de werk- en opslagterreinen en het gebied waar voorbereidende werkzaamheden worden verricht, dient voor schoon water gezorgd te worden middels tappunten met voldoende druk en stroomsnelheid voor de activiteiten inclusief (waar dit van toepassing is) het vullen van boorgaten, het mengen van beton-/boorspoeling, het mengen van beton en het schoonmaken van het materieel.

17. Electriciteit. Het verschaffen van geschikte schakelkasten en de levering van elektriciteit op het werk en opslagterrein en op het terrein waar de voorbereidende werkzaamheden worden verricht.

18. Verkeer. Het regelen of omleiden van weg-, trein- of scheepvaartverkeer. Het plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle noodzakelijke verkeersborden.

19. Bestaande bouwwerken/leidingen. Het duidelijk en gedetailleerd uitzetten, markeren of aanwijzen op de werkplek van de precieze locatie van bestaande ondergrondse of bovengrondse obstakels en leidingen. Het verschaffen van een tekening waarop de precieze positie en het precieze niveau ervan met betrekking tot het werk van het funderingsbedrijf staat aangegeven. Adequate bescherming, verlegging of verwijdering van deze obstakels of leidingen ten einde beschadiging door de werkzaamheden van het funderingsbedrijf te voorkomen. Het lokaliseren en afsluiten van alle ongebruikte buizen en leidingen ten einde binnendringen van beton, specie of boorspoeling gedurende de uitvoering te voorkomen.

20. Verankeringen. Het schoren of stutten van de fundamenten als dit noodzakelijk is, inclusief het verwijderen, vervangen of aanpassen van constructies of schoren die de werkzaamheden van het funderingsbedrijf kunnen belemmeren.

21. Bescherming van belendende gebouwen/apparatuur. Bescherming van gebouwen/gevoelige apparatuur in de nabijheid van de werkplek.

22. Obstakels. Het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van het funderingsbedrijf of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beÔnvloeden of hieraan schade toebrengen. Het opvullen van ontgravingen of gaten met een geschikt materiaal dat de uitvoering niet zal hinderen of hiervoor nadelig zal zijn, maar daarentegen de stabiliteit van het materieel van het funderingsbedrijf zal waarborgen.

23. Onvoorziene obstructies. Verwijdering van onvoorziene, door mensen gemaakte obstructies (inclusief archeologische objecten) en vergoeding van bijkomende kosten, inclusief de kosten van vertragingen in het werk van het funderingsbedrijf.

24. Giftige materialen. Een adequate voorziening voor het verwijderen van, het verpakken van of de bescherming tegen aangetroffen giftige materialen.

25. Uitzetten. Het duidelijk en gedetailleerd uitzetten en onderhouden van de plekken waar geheid, getrild of geboord moet worden, gedurende de gehele looptijd van het contract en het verschaffen van vaste hoogtepunten, vaste meetpunten, grondlijnen en raaien. De klant dient het funderingsbedrijf te voorzien van een document waarin het bovenstaande wordt bevestigd.

26. Controle. Het controleren van de posities van alle palen/panelen en het controleren van het niveau gedurende de voortgang van het werk, bij de beŽindiging van het werk (indien mogelijk) en voordat het funderingsbedrijf het werkterrein verlaten heeft.

27. Materialen. Verschaffing van materialen, indien vereist in het contract, van de gespecificeerde kwaliteit en in de noodzakelijke hoeveelheid om vertraging van de werkzaamheden van het funderingsbedrijf te voorkomen.

28. Verwijderen van materiaal. Het verwijderen en afvoeren van uitgegraven of verplaatst materiaal inclusief boor- of graafspecie en overtollig beton van het bouwwerk van het funderingsbedrijf in zodanig tempo dat het ontstaan van afvalhopen, die de werkzaamheden van het funderingsbedrijf belemmeren, voorkomen kan worden. Dit houdt in dat te allen tijde een graafmachine, wiellader of vrachtwagen (e.d.) aanwezig moet zijn, met bestuurders, voor elke machine, voor alle voorkomende werkzaamheden.

29. Het reinigen van wielen en wegen. Faciliteiten incl. personeel voor het reinigen van wielen en wegen indien noodzakelijk.

30. Verslagen van de bouwkundige kwaliteit. Het maken van een overzicht van de bouwkundige kwaliteit voor aanvang en na beŽindiging van de werkzaamheden van het funderingsbedrijf.