EUROPEAN FEDERATION OF FOUNDATION CONTRACTORS

 

FIRMANAVN: .............................................................................................

KONTRAKT: .............................................................................................

LICITATIONSREF.: .............................................................................................

 

SÆRLIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER UDFØRT AF FUNDERINGSENTREPRENØRER

 

Følgende definitioner er gældende for dette dokument:

Funderingsentreprenør:    Entreprenør specialiseret i udførelse af pæle, slidsevægge, undergrundsarbejde og andre specielle funderingsarbejder.

Bygherre  Bygherre eller hovedentreprenør, der direkte beskæftiger funderingsentreprenøren.

 

Følgende forhold og faciliteter skal så længe arbejdet pågår stilles til rådighed og vedligeholdes af bygherren, uden omkostninger for funderingsentreprenøren, og uden at forstyrre eller begrænse entreprenørarbejdet til enhver tid (også uden for normal arbejdstid). I tilfælde af at funderingsentre-prenøren ikke finder at disse faciliteter er tilfredsstillende, forbeholder denne sig ret til at bringe disse forhold i orden og pålægge bygherren omkostningerne i forbindelse hermed, samt omkost-ninger til eventuelle arbejdsforsinkelser.

Bygherren er ansvarlig for:

1. Tilladelser. Varsling til myndigheder og fremskaffelse af alle nødvendige godkendelser og licenser, herunder bl.a. færdselsret, servitutter, spærretider, vej- eller adgangstilladelser.

2. Afgifter og vederlag. Betaling af alle afgifter eller vederlag, der måtte blive opkrævet, som følge af entreprenørarbejdet.

3. Sikring. Sikring af arbejdet i tilfælde af, at andet entreprenørfirma overtager arbejdet, eller i tilfælde af at funderingsentreprenøren forlader byggepladsen.

4. Overvågning. Sørge for sikkerhedsovervågning til sikring af byggepladsen og funderingsarbejdet, inklusiv f.eks. kontorer, anlæg, udstyr og materialer.

5. Indhegning, plankeværk, osv. Sørge for plankeværk, hegn, støj- og stænkskærme, lovbestemte advarselsforanstaltninger eller lignende til beskyttelse af arbejdet, anlæg, materialer, mandskab, tredje mands ejendom og offentligheden generelt.

6. Rydning. Sørge for tilstrækkelig frit areal omkring de enkelte arbejdspositioner for funderingsentreprenørens arbejde og udstyr, inklusiv tilstrækkelig plads til leveringer, oplagring og materialer, samt beskyttelse af tilstødende arbejder, og tredje mands ejendom. Min. sikkerhedsafstand skal aftales.

7. Arbejdsområde/befæstelse. Ubegrænset, fri adgang til passende forberedt arbejdsområde med afvandet, bæredygtig og vejrbestandig overflade. Dette skal sikre et tilstrækkelig arbejdsareal, også for evt. nødvendig tilrigning og opbevaring. Arbejdsarealet skal forberedes og vedligeholdes, så det egner sig til sikkert arbejde med mobile anlæg og udstyr, samt til transport. Der skal tages passende hensyn til anlæggets og udstyrets vægt.

8. Tilkørselsveje. Sørge for tilstrækkelige bæredygtige tilkørselsveje fra fast vej til arbejds- og opbevaringsområderne, samt vedligeholdelse af disse. Sørge for vejrbestandigt arbejdsplanum mellem arbejds- og opbevaringsområderne for at sikre sikker flytning og transport af mobile anlæg og udstyr. Alle ramper må højst have en stigning på 10%.

9. Overfladevand og grundvand. Sørge for pumpning og dræning, så pladsen holdes fri for overfladevand eller vand og slam, stammende fra arbejdsoperationerne.

10. Kontorer og opbevaring. Sørge for tilstrækkelige faste, tørholdte og rimelig jævne arbejdsområder, samt efterfølgende fjernelse heraf, hvis nødvendigt. Arbejdsområderne skal være forberedt og vedligeholdt på en sådan måde at sikker drift og opstilling af anlæg kan foregå. Hensigtsmæssigt placerede områder på pladsen til opbevaring af anlæg, udstyr og materialer, til kontorer, skure og materialer til fremstilling af bundet armering, ankre osv., forberedt og vedligeholdt på samme vis, som beskrevet i punkt 8.

11. Farlige materialer. Sørge for lagerplads til petroleum, gasflasker, sprængstoffer, brandbare og andre farlige materialer, som måtte være nødvendige, samt sørge for de fornødne tilladelser hertil.

12. Telefonfaciliteter. Sørge for telefon- og faxfaciliteter på pladsen.

13. Sikkerhed og sundhed. Sørge for velfærds- og sikkerhedsfaciliteter, så lovpligtige bestemmelser eller regler, forordninger eller bekendtgørelser fra enhver myndighed, der har beføjelser relateret til entreprenørarbejdet, overholdes.

14. Redningsmidler. Fremskaffe og vedligeholde velegnede og effektive redningsmidler, inklusiv bemandede redningsbåde, hvor det er påkrævet.

15. Belysning. Passende baggrunds-og arbejdsbelysning af arbejdsområderne til at skabe et sikkert arbejdsmiljø og sikre adgangsforhold til pladsen og dermed lette funderings- entreprenørens arbejde.

16. Vandforsyning. Sørge for forsyning af rent vand til arbejds-, opbevarings- og anstil- lingsområder fra aftapningssteder med tilstrækkeligt tryk og strømningshastighed til arbejdsopgaverne, inklusiv (hvor relevant) opfyldning af borehuller, bentonit/bore- mudderblanding, betonblanding og rengøring af anlæg.

17. Elektricitet. Sørge for tilstrækkelige eludtag og strøm til arbejds-, opbevarings- og anstillingsområder.

18. Trafik. Kontrol eller omlægning af vej-, tog- eller skibstrafik. Opsætning, vedlige- holdelse og fjernelse af alle nødvendige vejskilte.

19. Eksisterende ledninger m.v. Entydig og sikret afsætning, markering eller frilægning af den præcise placering af eksisterende under- eller overjordiske konstruktioner og ledninger m.v. på byggepladsen, samt sørge for tegning, hvorpå deres placering i plan og højde er afmærket præcist i forhold til entreprenørarbejdet. Passende beskyttelse, omlægning eller fjernelse af sådanne konstruktioner eller ledninger m.v. til sikring mod skader fra funderingsentreprenørens arbejde. Angivelse af placering og afprop- ning af alle sløjfede ledninger eller kanaler for at hindre indsivning af beton, mørtel eller boremudder under arbejderne.

20. Afstivning/efterfundering. Nødvendig afstivning og efterfundering, inklusiv fjernelse, udskiftning eller tilpasning af plankeudfyldning eller afstivning, som måtte være til hinder for funderingsentreprenørens arbejde.

21. Beskyttelse af tilstødende bygninger/udstyr. Sørge for beskyttelse af bygninger/ følsomt udstyr i umiddelbar nærhed af pladsen.

22. Hindringer. Fjernelse af hindringer over, på eller under jorden, som måtte påvirke eller være til hinder for funderingsentreprenørens arbejde eller påvirke kvaliteten af arbejdet. Tilbagefyldning af udgravninger og hulrum med egnet materiale, som ikke vil hindre eller skade arbejdet men derimod sikre stabiliteten af funderingsentrepre- nørens anlæg etc.

23. Uforudsete hindringer. Fjerne uforudsete menneskeskabte hindringer (inklusiv arkæologiske fund) og refundere ekstra omkostninger, inklusiv dem, der måtte opstå på grund af forsinkelser i funderingsentreprenørens arbejde.

24. Giftige materialer. Sørge for fjernelse eller indkapsling af eller beskyttelse mod trufne giftige materialer .

25. Afsætning. Entydig og sikker afsætning (og vedligeholdelse heraf ) af hver enkelt pæl/slidsevægselement/borepunkt efter behov gennem hele udførelsesperioden, samt levering af kotefixpunkter, basislinier og modullinier. Bygherren skal stille doku- menter til rådighed for funderingsentreprenøren til bekræftelse af ovenstående.

26. Kontrol. Kontrollere position og topkote af alle pæle-/slidsevægselementer under arbejdet, efter arbejdets færdiggørelse (hvor praktisk muligt), og inden funderingsentreprenøren forlader pladsen.

27. Materialer. Fremskaffe materialer aftalt i kontrakten, i den specificerede kvalitet og i den nødvendige mængde for at undgå forsinkelse i funderingsentreprenørens arbejde.

28. Bortskaffelse af materialer. Fjernelse og deponering af udgravede eller udskiftede materialer, inklusiv "mud slurry" og overskydende beton fra funderingsentreprenørens arbejde, inden en ophobning af ovennævnte bliver til hinder for funderingsentrepre- nørens arbejde. Dette inkluderer fuldtids assistance fra rendegraver, gravemaskine, lastvogn eller tilsvarende med fører til hver specialmaskine, til alle arbejdsprocesser.

29. Rengøring af hjul og veje. Bemandede faciliteter til rengøring af hjul og/eller rengøring af veje, hvis nødvendigt.

30. Skadesliste. Udarbejdelse af skadesliste før opstart og efter færdiggørelse af funderingsentreprenørens arbejde.